Obchodní podmínky

Společnost Zuzana Art se sídlem Meernhof 132, 1106 LJ Amsterdam zastoupená jednatelkou Zuzanou Albrechtovou, Náměstí prof. Drahoňovského 100, PSČ: 512 63 Rovensko pod Troskami, (dále jen "Prodávající") tímto zveřejňuje své obchodní podmínky (dále také "OP"), které platí pro prodej zboží Prodávajícím v jeho internetovém obchodě na internetových/webových stránkách www.zuzanaart.com (dále jen "Stránky").

Mail: zuzanadart@gmail.com

Tel: +420 604 986 630

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující realizací objednávky akceptuje tyto OP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito OP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Prodávající prohlašuje, že tyto OP jsou zpracovány v souladu s právním řádem České republiky, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. OP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Práva a povinnosti těmito OP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

2. INFORMAČNÍ POVINNOST

Informační povinnosti prodávajícího upravuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména v ustanoveních § 9 až 14. Prodávající tímto informuje Kupující a Kupující provedením objednávky stvrzují, že byli a jsou Prodávajícím informováni o dále uvedeném:

2.1 Totožnosti Prodávajícího, kterým je společnost Zuzana Art se sídlem Meernhof 132, 1106 LJ Amsterdam zastoupená Zuzanou Albrechtovou, Náměstí prof. Drahoňovského 100, PSČ: 512 63 Rovensko pod Troskami, telefonních číslech a adres pro doručování elektronické pošty a dalších kontaktních údajích, které jsou uvedeny na Stránkách v odkazu Kontakty.

2.2 Označení zboží/ služba/dílo - souhrnně Produkt je považováno za hmotný produkt, kterým jsou například náušnice, přívěsky, mandaly apod. (dále jen "Produkt") tak jak jsou nabízeny a popsány na Stránkách.

2.3. popis hlavních vlastností Produktů je uveden na Stránkách jednotlivě u daných Produktů

2.4 Cena Produktu je vždy uvedena na webových stránkách, u každého nabízeného produktu a je konečná. Případně je cena uvedena v příslušném ceníku, který je umístěn na příslušných webových stránkách Prodávajícího.

2.5 Kupující hradí za služby a produkty objednané na webových stránkách Prodávajícího pouze elektronicky (platba kartou, převodem z účtu, paypal, apod.

2.6 Produkt je připraven a dodán poštou či pomocí jiného přepravce k tomu určenému Kupujícímu na jím uvedenou adresu nejpozději do termínu, sděleném Prodávajícím v potvzení objednávky v momentu zakoupení na webových Stránkách.

2.7 Prodávající je zavázán dodat objednaný Produkt Kupujícímu do termínu stanoveném v potvrzené objednávce, která bude zaslána Kupujícímu po odeslání objednávky Prodávajícímu.

2.8 Kupující bere výslovně na vědomí, že má dle § 1829, a násl. právo odstoupit od kupní smlouvy na zakoupení Produktu do 14 dnů od převzetí Produktu. Toto právo však nemá Kupující v případě, kdy byl Produkt zpracován na objednávku Kupujícího.

2.9 Kupující má také právo na odstoupení od smlouvy, pokud mu není Produkt dodán, ani do 7 dnů od termínu dodání uvedeného v potvrzení objednávky zaslané Prodávajícím Kupujícímu.

2.10 Osobní informace poskytnuté Kupujícím budou uchovávány v zabezpečeném prostředí dat Prodávajícího po dobu nezbytně nutnou pro realizaci zakázky, tedy konkrétně po dobu 14 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím. Poté budou dle zákonných ustanovení o GDPR osobní údaje Kupujícího vymazány či jinak zlikvidovány.

2.11 Osobní informace Kupujícího nebudou využity k jinému účelu, než za účelem realizace prodeje Produktu a jeho zaslání na adresu sdělenou Kupujícím.

2.12 Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným zařízením a vybavením zajišťující bezpečnost uložených dat a informací sdělených Kupujícím. Prodávající prohlašuje, že splňuje všechny podmínky ustanoveni GDPR vztahující se k ochraně osobních údajů Kupujících.

2.13 Kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu stížnost jakoukoliv formou a v jakékoliv věci a Prodávající se příslušnou stížností bude zabývat a učiní vše, aby ji řádně vyřídil; kupující se dále může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je (a) Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) - pro ochranu spotřebitele, (b) živnostenské úřady (www.statnisprava.cz) - dozor nad dodržováním povinností oblasti obchodu a služeb, (c) Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) - ochrana osobních údajů; v případě, že strany nedohodnou na smírném vyřešení jejich sporů, může se kterákoli z nich obrátit na příslušný soud.

2.14 Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy bude Kupujícím uhrazena příslušná kupní cena a Prodávající potvrdí akceptaci příslušné objednávky na email Kupujícího.

2.15 Kupující je povinen uhradit kupní cenu na základě údajů uvedených v potvrzení objednávky Kupujícího, nebo ceny uvedené v nákupním koši za všechny objednané Produkty.

2.16 Kupující je oprávněn si stáhnout ze Stránek i znění těchto OP.

2.17 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu kupujících - spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje. Spotřebitel není oprávněn sám se vzdát práv, které mu v oblasti ustanovení na ochranu spotřebitele zákon poskytuje.

2.18 V případě poškození či ztráty Produktu způsobeném v době přepravy Produktu ke Kupujícímu, je Kupující povinen domáhat se reklamace u příslušného přepravce, případně i za součinnosti Prodávajícího.

2.19 Po dokončení a obdržení objednávky je Prodávající povinen potvrdit Kupujícímu že objednávku přijal. Součástí potvrzujícího e-mailu musí být i text smlouvy a odkaz na znění těchto obchodních podmínek.

2.20 Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího")

2.21 Prodávající není plátce DPH. Uvedená cena Produktu je vždy konečná a její součástí není DPH. Dopravné není součástí kupní ceny Produktu.

2.22 Prodávající nese odpovědnost za vady Produktu 24 měsíců od převzetí Produktu. V rámci reklamační lhůty má Prodávající právo na odstranění vad, a to formou opravy Produktu jeho výměny, nebo vrácením peněz v případě, kdy není vada odstranitelná opravou, nebo Produkt nelze vyměnit za nový.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

3.1 Kupující uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu formou odeslání objednávky na webové stránce Prodávajícího a uhrazením kupní ceny za vybraný produkt. Kupní smlouva je závazně stvrzena Prodávajícím odesláním akceptace objednávky, dle článku 3.2 těchto podmínek. Kupní smlouva je uzavírána na koupi Produktu nabízeného na stránkách Prodávajícího (dále také "Smlouva").

3.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je zasláno Prodávajícím Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, který tuto emailovou adresu Kupujícímu sám sdělil ve své objednávce.

3.3 Prodávající má právo odmítnout objednávku bez udání důvodu v případě, že dojde na straně Kupujícího k porušení zákona, dobrých mravů, či k nekalému jednání směřujícímu k získání informací o konkurenčních službách a produktech. Dále je Prodávající oprávněn odmítnou objednávku v případě, kdy budou jeho kapacity vyčerpány, nebo bude přerušena činnost Prodávajícího a Prodávající tak nebude schopen objednávku zpracovat a splnit.

3.4 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, na vlastní odpovědnost.

3.5 Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednaný Produkt, bylo-li doručováno na adresu poskytnutou Kupujícím. Pokud však Kupující v dodatečné lhůtě 72 hodin sdělí Prodávajícímu správnou adresu pro zaslání Produktu, zašle Prodávající produkt na tuto nově sdělenou emailovou adresu, přičemž náklady na nové zaslání nese Kupující.

3.6 Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak.

3.7 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude Kupujícímu dodávat:

- Produkt dle specifikace a výběru Kupujícího v provedené objednávce/Smlouvy

- Daňový doklad (faktura), který je Kupujícímu zasílán v elektronické nebo tištěné podobě.

3.8 Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen mu vydat doklad o zakoupení s uvedením data prodeje, popisem Produktu, ceny Produktu, datum dodávky, a to spolu s identifikačními údaji Prodávajícího

IV. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

4.1 Místem plnění - dodání Produktu je adresa určena Kupujícím v objednávce/Smlouvě.

4.2 Kontaktním místem v rámci internetového obchodu je Prodávající na adrese: Meernhof 132, 1106 LJ Amsterdam.

4.4 Vlastnické právo k objednanému Produktu přechází na Kupujícího jeho doručením na adresu uvedenou Kupujícím.

4.5 Kupujícímu se doporučuje si obsah zásilky při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je kupující povinen, aby toto bezodkladně oznámil do 3 dnu Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad (reklamace).

5. CENA

5.1 Kupní ceny Produktu jsou uvedené na Stránkách a jsou platné v okamžiku objednání/uzavření Smlouvy. Relevantní pro posouzení souladu smlouvy se smluvními podmínkami jsou vždy podmínky ve verzi platné v době uzavření kupní smlouvy (odesláním objednávky a jejím uhrazením.)

5.2 Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za Produkt na účet Prodávajícího.

5.3 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Produktu.

6. DODACÍ LHŮTY

6.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Produkt ve lhůtě do 72 hodin (3 dnů) od momentu, kdy Kupující zaplatil za Produkt na některým z určených způsobů platby.

6.2 Produkt je dodáván pouze na adresu uvedenou kupujícím.

6.3 Nemůže-li Prodávající expedovat Produkt v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Produktu či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod. Pokud již bylo některou ze stran plněno, je povinna druhá strana toto plnění v plném rozsahu vrátit.

7. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Náklady na dodání zboží nese v plném rozsahu a v plné výši Kupující.

7.2 Cenu přepravy uhradí Kupující Prodávajícímu vždy předem, v rámci úhrady objednaných Produktů.

8. ZPŮSOB PLATBY

8.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Produkt, tj. kupní cenu, online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému. Jiná možnost úhrady kupní ceny se nepřipouští.

8.2 S ohledem na možné změny cen za způsob platby nejsou tyto ceny uváděny a aktualizovány zde, ale vždy u samotných Produktu na Stránkách. Cena uhrazená online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému obsahuje vždy veškeré daně poplatky apod.

8.3 Po dokončení a obdržení objednávky Kupujícího je Prodávající povinen potvrdit její přijetí. Součástí potvrzujícího e-mailu musí být i text smlouvy a všeobecných obchodních podmínek.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU

9.1 kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v lhůtě do 14 dnů. Po uplynutí této lhůty se odstoupení od smlouvy bez důvodu nepřipouští.

9.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku převzetí Produktu Kupujícím. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat Prodávajícímu i poslední den 14 denní lhůty.

9.3 Odstoupení může Kupující zaslat Prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

9.4 Kupující nemusí uvést důvod, proč se rozhodl využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení může Kupující využít vzorový formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek a který je umístěn v závěru této stránky.

9.5. V důsledku odstoupení se smlouva od počátku ruší. Povinností Prodávajícího je vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného Produktu.

9.6 Pokud by mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy uzavřené přes internet, může Kupující podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

9.7 Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany Kupujícího nebo pokud Prodávající zjistí, že jednání Kupujícího směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách a produktech.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY, UPLATNĚNÍ VAD (REKLAMACE), SERVIS

10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Produkt při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Produkt převzal,

(i) má vlastnosti, které si strany ujednaly

(ii) se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí

(iii) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od doručení Produktu, a to pouze v případě, kdy Kupující zjistí vadu Produktu, kterou on sám, nebo třetí osoba nezavinili nevhodným či vadným užíváním či nakládáním s Produktem.

10.3. Nemá-li Produkt vlastnosti sjednané, tj. má-li Produkt vadu/y, může Kupující požadovat:

Opravu Produktu, výměnu Produktu, nebo vrácení zaplacené částky kupní ceny, dle míry a rozsahu porušení smlouvy.

10.4. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byl Produkt zakoupen.

10.5. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění (reklamace), potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání., nebo výměny, nebo závazek vrácení kupní ceny.

10.6. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, že Produkt má vady - reklamovat Produkt, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil. Při oznámení o vadě - reklamaci Produktu, Kupující sdělí Prodávajícímu jakým způsobem se vada projevuje a požadavek na způsob vyřízení reklamace - uplatnění práva z vady Produktu s tím, že volbu uplatněného nemůže měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.

10.7. Místem pro uplatnění reklamace je zaslání Produktu na adresu sídla a registrace Prodávajícího, spolu s mailem popisujícím vytýkanou vadu.

10.8. Pro posouzení vad a jejich vyřízení je Kupující povinen předat Produkt tak, aby bylo možno reklamaci posoudit a vyřídit.

10.9. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po řádném předložení Produktu k posouzení do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.10. Prodávající vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace emailem.

11. INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1 Prodávající deklaruje, že případné spory, které vzniknou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se vždy snaží Prodávající řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

11.2 V případě nedohody však má Kupující právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji zboží (dále jen "spotřebitelský spor").

Formulář pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů

Prodejce:

Zuzana Art se sídlem Meernhof 132, 1106 LJ Amsterdam zastoupená jednatelkou Zuzanou Albrechtovou, Náměstí prof. Drahoňovského 100, PSČ: 512 63 Rovensko pod Troskami

Kupující/spotřebitel:

Jméno a příjmení______________

Adresa bydliště:________________

Tel:__________________________

Mail:_________________________

Objednávka č._________________

Odstupuji tímto na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník od kupní smlouvy viz. Číslo objednávky bez udání důvodu. Beru na vědomí, že jsem povinen doručit zboží nepoužité a bezvadné, bez jakéhokoliv opotřebení na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne podání tohoto odstoupení. Žádám tímto o vrácení příslušné částky kupní ceny na účet ze kterého byla částka odeslána.

V_______________, dne____________

________________________

KUPUJÍCÍ PODPIS

Poznámka: Vyplněný formulář, s originálním podpisem kupujícího zašlete v případě odstoupení naskenovaný na mailovou adresu Prodávajícího: zuzanadart@gmail.com.

Reklamační formulář - formulář pro uplatnění práva z vadného plnění

Prodejce:

Zuzana Art se sídlem Meernhof 132, 1106 LJ Amsterdam zastoupená jednatelkou Zuzanou Albrechtovou, Náměstí prof. Drahoňovského 100, PSČ: 512 63 Rovensko pod Troskami

Kupující/spotřebitel:

Jméno a příjmení______________

Adresa bydliště:________________

Tel:__________________________

Mail:_________________________

Objednávka č._________________

Oznamuji touto reklamací, že Produkt, který jsem zakoupil od Prodávajícího vykazuje následující vady:

Podrobný popis vady, včetně fotografické či video dokumentace /prosíme o zaslání na mailovou adresu prodávajícího:

Prohlašuji, že jsem vadu nezavinil ani nezpůsobil nevhodným používáním, nebo používáním v rozporu s návodem či pokyny Prodávajícího a žádám tímto o vyřízení reklamace v příslušné záruční lhůtě 30 dnů.

Preferuji vyřízení reklamace zákonným způsobem.

V ___________________, dne_______________

___________________________

KUPUJÍCÍ PODPIS